Årsmelding 2011

KYSTLAGETS årsberetning 2011

          Årsberetning  for Kystlaget Terje Vigen 2011

Styret 2011:

Leder                    Per Nevjar                                

Nestleder               Anna Elise Svennevig

Sekretær               Svein Erik T Jakobsen                 

Styremedlem         Heidi Sten Halvorsen

Styremedlem          Tom Abrahamsen                       

Varamedlem           Ingebjørg Stanton

Varamedlem           Rudolf Himle

 

(Per Nevjar trakk seg som leder i oktober 2011. Nestleder Anna Elise Svennevig overtok som leder frem til årsmøtet, og Svein Erik Jakobsen overtok som nestleder)

 

Regnskap: Per Stifoss Hanssen

Revisor: Per Jarle Nørholmen

 

Valgkomite: Unni skretting, Gerd Helga Stifoss Hanssen, John Henrik Aas

 

Antall medlemmer : 309 medlemmer hvorav enkelte av disse er familiemedlemmer.

 

Styremøter

Vi har hatt 14 styremøter. I tillegg arbeidsmøter i forbindelse med ulike arrangementer.

 

Økonomi

Det er gledelig å melde at Kystlaget i 2011, som de senere år, hatt en sunn og god økonomi. Åpne arrangement, loddsalg, julelotteri og salg av egenproduserte varer, t-skjorter, fester, betalte turer med Østerøy og utleie av Bua o.l. gir gode inntekter.  I tillegg har vi hatt sponsorinntekter på kr 50 000,-

 

Dette resulterte i at styret i desember vedtok å betale inn ytterligere beløp på banklånet. Vi ser det som en prioritert oppgave å redusere lånet når vi har anledning til det.

 

Det er likevel viktig  å ha fokus på tilstrekkelige inntekter og ikke la den gode økonomien bli en sovepute. Vi vil i mange år ha forpliktelser på banklånet, og utgifter til drift og vedlikehold av Østerøy og eiendommen i Skjeviga vil alltid kreve betydelige midler.

 

Aktiviteter

Kystlaget har i 2011 hatt stor aktivitet med mange ulike arrangement i egen regi og også deltatt på arrangement sammen med andre foreninger og lag.

 

Vi har arrangert medlemsmøter blant annet med ulike mat-tema og navigasjon.  Det ble også i høst vist film ute i båtbua. Siste medlemsmøte før jul var arrangert som et åpent møte der vi diskuterte våre aktiviteter og drift. Stort sett alle medlemsmøtene har hatt god oppslutning, noe som viser at dette er et godt tiltak for medlemmene.

 

Vi har også i 2011 arrangert åpen dag i Skjeviga med godt besøk og populære aktiviteter for barna. Felles 1.mai frokost på brygga i Skjeviga.

 

Høsten arrangerte vi kurs i reparasjon av klinkbygde småbåter. Vi var så heldig å få Oddvar Tørvolt som kursleder, og kurset hadde 8 deltakere.

 

Januar/Februar 2012 ble det arrangert  kurs i å lage bakkeline. God oppslutning og populært kurs. Fulltegnet med 10 deltagere.

 

Det har også vært sanggruppe for menn som har samles  i Skjeviga 1 gang pr mnd.

 

Kystlaget deltok med stand på kulturminnedagen på postmannslaget på Marivold. Et populært arrangement med mange besøkende og ivrige i halvstikkkonkurransen. God inntekt fra lotteri og varesalg.

 

Julelotteri ble gjennomført som vanlig. Dette gir en god inntekt til laget. Styret takker alle som bidro til gevinster eller som ivrige loddselgere.

 

Varpepålegruppen har ikke hatt aktivitet i 2011. Dette arbeidet bør tas opp i fremtiden for å katalogisere og vedlikeholde varpepåler og fortøyningspåler. Kommunen har også ytret ønske om å registrere denne type kulturminner som en del av kulturminneplan for hele kommunen.

 

Østerøy

Østerøygruppen står for drift og vedlikehold av båten, samt styrer sertifisering, besørger skipper, booking og mannskap når båten er i kommersiell drift.

 

Nødvendig vedlikehold av båten er en større jobb enn at noen få kan gjøre dette på kveldstid + en kort høst og noen hektiske vårmåneder. Tirsdagsgjengen (pensjonistene) har tatt dette på alvor og er i gang med vedlikehold. Etter innspill på medlemsmøte i desember 2011 ble Østerøygruppen derfor utvidet med to representanter fra tirsdagsgjengen. 

 

Østerøygruppen forsøker å  prioritere de viktigste oppgavene, og har som visjon å få båten generelt i bedre stand. Gruppa bør fortsatt styre vedlikehold og drift, men mange flere bør kunne bidra slik at arbeidsmengden ikke blir så stor på den enkelte.

 

Skansekledning på babord side ble byttet før sesongen 2011, og den 18.-20. april var Østerøy på Hisøy for bunnsmøring og kontroll. Propellen ble fylt med grease og gjennomføringen til dotanken ble byttet, en liten jobb som burde ta en time ble et stort prosjekt. Østerøygruppen melder om svært labert oppmøte til denne dugnaden, selv om datoen var annonsert på årsmøte og mange burde vite hva jobben gikk ut på.

 

Kontrollen gikk greit og alt sikkerhetsutstyr slik som flåte, medisinkiste, brannapparater, nødbluss, vester, drakter pluss hele ”lefsa” med egenkontrollpunkter ble godkjent. Sertifikatet var i orden til sesongen. Kasser, vester, tauverk og diverse ble tatt om bord, det viktigste ble malt og oljet. Østerøy var igjen klar til årets kjøring.

 

Det har vært mindre kjøring i 2011 enn tidligere, ca 30 turer mot ca 40 tidligere.

 

Timer motoren har gått i sesongene:      

2008

140

2009

109

2010

117 pluss 28 med dag Lindeberg

2011

88


I tillegg kommer ca. 10 timer i året til pass og vedlikehold. Fra november 2000 til januar 2012 har motoren gått 1744 timer. Timer med motoren i gang vil alltid være mindre enn bookede og betalte timer.

 

Organisering av kjøring er en utfordring, men det er aldri Kystlaget som har avlyst en tur. Det er alltid kunden som trekker seg pga. vær eller værmelding. Tom har kjørt halvparten av alle turene. Booking, organisering og gjennomføring er en jobb som må løses. Vi er også svært glade for å ha fått en ny skipper med på laget. Han har de nødvendige sertifikater og har sagt seg villig til å kjøre turer fremover.

 

Festkomiteen

Det er arrangert 4 fester. Torskeaften, sommerfest, skalldyraften og førjulsfest. Festene har hatt god oppslutning. Medlemmene i festkomiteen har gjort en flott jobb, men det har vist seg å være en utfordring å få folk med til å arrangere festene og fylle opp med tilstrekkelig folk i komiteen.

 

Homborsund fyr

Kystlagets representanter i fyrstyret 2011 har vært Tommy Olsen og Peter Stanton. Tommy Olsen trakk seg fra vervet oktober 2011. Anna Elise Svennevig har fungert som lagets representant inntil nytt årsmøte.

 

Homborsund fyr har vært godt besøkt også i 2011. Generelt sies at fyret er bortbestilt nærmere et år i forveien. I vertskapsperioden i sommerferien har det også vært godt besøkt. Naturlig variasjon mye pga vær. Det har vært foretatt oppgradering på inventar, møbler etc – som forklarer underskuddet for 2011. Fyrstyret hadde fått godkjent kapital forbruk på dette på forhånd.

 

De to årlige fellesdugnadene har det vært liten oppslutning om. Dette må vi ta tak i fra i år. Det er en viktig og fin oppgave for kystlaget å være med på driften av fyrstasjonen – og avtalen med kommunen fordrer også at vi stiller med nødvendig mannskap på dugnadene fremover.

 

Se ellers eget vedlegg fra fyrstyrets regnskap for 2011.

 

Tirsdagsgjengen

Også i år har en god gjeng pensjonister vært samlet i Skjeviga hver tirsdag. Formålet er både det sosiale og drive dugnad for Kystlaget. Det er gjort mye godt arbeid og gjengen melder om stor innsatsvilje.

 

Vårsesongen var preget av ferdigstilling av diverse båter, og alle ble ferdige (bortsett fra Vips) for sjøsetting før Bua  ble ryddet og klargjort til utleie fra 26. april.

 

Ellers har gjengen hatt stort fokus på arbeid med Østerøy. Alle metallbeslag på styrbord rekke ble fjernet og dette vil ikke bli erstattet før  høst 2012/vår 2013. Det skal lages rustfrie rekkestøtter som monteres før sesongen 2012.

 

Østerøy har blitt skikkelig tildekket, slik at det har vært mulig å arbeide ombord hele vinteren (nesten). Styrbord rekke er slipt ned og vil bli oljet før sesongen starter. Styrehuset er slipt ned og vil bli primet og malt, det samme gjelder alt over dekk, dørene til styrehuset. Kappe og motorrom er pusset ned og vil bli lakket. Overgangene fra rekkestøttene til dekket vil bli skrapt ned og tettet med stry pga lekkasje i dekket. Kassene til redningsvestene er malt og fikset på, en ny er laget, det samme gjelder trappa. Bommen til Østerøy og masta til Grimstadjolla er slipt og lakket, det samme er motorsjekta Terje Vigen.

 

Det er laget Forslagskasse og skilt til Bidragstønna, treskilt for tursti  og trapp ned fra platting, samt mast for flagg og vimpler. Samtlige bord i møterommet er slipt og oljet.

 

Årets julebord ble avviklet 14 desember med 15 deltakere (ny rekord) og gjengen takker for støtten fra styret.

 

Dugnad

Også i år har dugnadsarbeidet preget lagsarbeidet. Utallige timer dugnad legges ned på mange plan i laget. Møtevirksomhet, planlegging og tilrettelegging av aktiviteter, produsering av varer for salg og lotteri, kursholdere, kjøring og mannskap på Østerøy, organisering av utleie, føring av regnskap, revisjon osv osv.

 

Tirsdagsgjengen har også utført mye variert og godt arbeid. De har gjort ulike reparasjoner og vedlikehold på Østerøy, nødvendig stell og vedlikehold av lagtes småbåter, laget gevinster til julelotteriet, lakket gulv i klubblokalet for å nevne noe.

 

Planlagt holmerydding og brenning ble dessverre ikke gjennomført pga dårlige værforhold på de tidspunkt som var aktuelle.

 

Et forbedringspotensiale har vi likevel. Dugnadene på Homborsund fyr har hatt lite oppslutning de senere år. Dette må styret ta på alvor for 2012. Vi har forpliktelser for driften av fyrstasjonen, og det må jobbes for at dette blir attraktive arrangement der medlemmene stiller opp.

 

Styret får også stadig forespørsler om å overta gamle båter. Disse er i ulik forfatning og av ulik interesse for laget. Styret har valgt å takke nei til disse forespørslene da vi ikke kan se at det for tiden er dugnadskapasitet eller tilstrekkelig interesse blant medlemmene til å ta vare på dette.

 

Lokalene/eiendommen i Skjeviga

Lokalene i Skjeviga betyr svært mye for laget. Standarden er nå så god at vi kan bruke lokalene til mange ulike formål. Lokaler til kontor og arkiv er et behov vi likevel ikke får dekket i dag. Styret har i løpet av året sett på muligheter for etablering av dette. Løsningen er Ikke avklart ennå, men det viser seg vanskelig å få dette til innenfor dagens lokaler. Styret bør jobbe videre med en mulighet for dette.

 

Det er påpekt at gulvet i lokalene «gynger». Pga årstiden ble det ikke aktuelt å utrede dette nærmere eller anbefale tiltak i 2011. Dette følges opp i arbeidet i 2012.

 

Gulvene og bordene i møtelokale er pusset og lakket. Nytt nøkkelsystem basert på kode for nøkkelboks er etablert. Det har vært problemer med strømanlegget i lokalene. Årsaken til dette har vært vanskelig å identifisere, men elektriker er nå rekvirert.

Lokalene har vært populære for utleie, særlig i månedene mai, juni og august.

 

Oppsummering

Det har igjen vært et godt og aktivt år for Kystlaget. Styret ble litt amputert da lederen trakk seg med øyeblikkelig virkning i oktober, men vi føler likevel vi har klart å holde trådene samlet. Det åpne medlemsmøtet i desember, der vi diskuterte aktiviteter, økonomi, rekruttering osv, mener vi var en god ide for å innby til mer engasjement hos flere medlemmer. Ros og ris var også nyttig for å gjøre en enda bedre jobb for styret fremover.

 

Det kan også se ut som vi er på vei til å rekruttere flere barnefamilier – som igjen kan skape mer bredde i laget og være grunnlag for andre aktiviteter. Dette er en meget positiv trend. De åpne kursene våre har også bidratt til at nye potensielle medlemmer får innblikk i laget. Dette bør videreføres.

 

Innsatsviljen er stor og arbeidsoppgavene mange. Vi bør fremover jobbe aktivt for at flere medlemmer i alle aldre engasjerer seg på flere plan i organisasjonen.

 

I tillegg skal vi heller ikke glemme vårt formål som kystlag og videreformidling av kystkultur med alt som hører til.

 

Styret takker for et godt år - og for alle de utallige timene som er nedlagt i dugnadsarbeid for å holde det høye aktivitetsnivået oppe. For konstruktive tilbakemeldinger, ideer og innspill – vi trenger dere alle!

 

 

 

Styret mars 2012

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.06 | 20:04

Vi har flere slike i Sør-Gjeslingan i Vikna, men intet velikehold. Jeg har malt dette med lakkmaling

...
04.09 | 12:23

Hei, kan en eller annen rette www.homborsundfyr.com
Til www.homborsundfyr.no
På forhånd takk.

...
22.12 | 23:20

Flott båt! Er interessert hvis det planlegges flere kurs.

...
07.05 | 14:15

Dette er på selvkost nivå

...
Du liker denne siden